Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

Retkeilypalveluiden ylläpitäjä ja kehittäjä

Säännöt

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön säännöt                                                                           (Vahvistettu 15.4.2014)

Säätiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus              

1 § Säätiön nimi on Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ja sen kotipaikka Lappeenrannan kaupunki.

2 §   Säätiön tarkoituksena on voittoa tavoittelematta turvata säätiön toiminnassa mukana olevien kuntien asukkaiden virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajankäyttöön soveltuvien alueiden ja reittien käyttömahdollisuudet Etelä-Karjalassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii omistukseensa maa- ja vesialueita, koordinoi maakunnallisten ulkoilu- yms. reittien suunnittelua ja ylläpitoa sekä järjestää kuntien asukkaille virkistys- ja vapaa-ajankäyttöön soveltuvia palveluja.

Säätiö ei kuitenkaan harjoita hotelli- tai ravintolatoimintaa taikka muuta niihin verrattavaa toimintaa eikä sellaiseen toimintaan tarkoitettujen tilojen ylläpitoa tai rakennuttamista.

Maa- ja vesialueiden hankkimisesta säätiön omistukseen ja hankintojen rahoituksesta on päätettävä hallituksen yksimielisellä päätöksellä kokouksessa, jossa kukin säätiön toiminnassa mukana oleva kunta on edustettuna.

Säätiön peruspääoma ja muu omaisuus

3 §  Säätiön peruspääoma on säätiötä perustettaessa 192.000 markkaa (32.292,08 €). Peruspääomaa voidaan kartuttaa hallituksen yksimielisellä päätöksellä.

Säätiön käyttörahastona ovat säätiölle kertyvät muut varat, ellei niiden osalta ole toisin määrätty tai päätetty. Säätiöllä voi olla myös erikoisrahastoja.

Säätiö voi vastaanottaa lahjoja ja testamentteja, ja muullakin säätiölain sallimalla tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Säätiölle vastedes kertyvä omaisuus on, ellei luovutuksen yhteydessä toisin määrätä, siirrettävä säätiön käyttörahastoon.

4§  Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja säätiön tarkoituksen huomioonottaen mahdollisimman tuottavasti. Säätiön asioiden hoidossa on ylijäämää tavoittelematta noudatettava itsekannattavuuteen tähtääviä periaatteita. Säätiön varat, mikäli niitä ei käytetä välittömästi, on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiön hallinto ja hoito

5 §  Säätiön hallintoelimiä ovat hallitus ja työvaliokunta. Säätiön hallitus valvoo ja ohjaa säätiön toimintaa sekä käyttää päätäntävaltaa säätiön asioissa näitä sääntöjä ja lakia noudattaen. Hallitus edustaa säätiötä.

Hallitus

6 §  Säätiön hallitukseen kuuluu kymmenen (10) neljäksi (4) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Toimikaudet noudattavat kunnallishallinnon valtuustokausia. Hallituksen jäsenet valitaan nimeäjäyhteisöjen kunnan- tai kaupunginhallituksen toimesta seuraavasti:

Nimeäjä  
Lappeenrannan kaupunki                                     (2 varsinaista + 2 varajäsentä)
Imatran kaupunki                                                   (1 varsinainen + 1 varajäsen)
Taipalsaaren kunta                                                 (1 varsinainen + 1 varajäsen)
Savitaipaleen kunta                                                (1 varsinainen + 1 varajäsen)

Rautjärven kunta                                                    (1 varsinainen + 1 varajäsen)
Ruokolahden kunta                                                (1 varsinainen + 1 varajäsen)
Parikkalan kunta                                                    (1 varsinainen + 1 varajäsen)
Luumäen kunta                                                      (1 varsinainen + 1 varajäsen)

Lemin kunta                                                            (1 varsinainen + 1 varajäsen)

Jos hallituksen jäsen tai varajäsen kesken toimikauttaan eroaa, valitsee hänet nimennyt yhteisö uuden jäsenen eronneen tilalle toimikauden loppuun saakka.

7 §  Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden (1) varapuheenjohtajan sekä ottaa itselleen sihteerin.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kokouksessa on läsnä vähintään viisi (5) muuta hallituksen jäsentä.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat, mikäli laissa tai näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 §  Hallituksen kokouskutsu on lähetettävä postitse viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Muita tiedonantoja voidaan toimittaa postitse tai sähköpostilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat.

Milloin joitakin asioita ei ole saatu käsitellyksi ja ne on päätetty siirtää käsiteltäväksi jatkokokouksessa, ei tähän tarvitse antaa eri kutsua.

Työvaliokunta

9 §  Hallituksen  kokousten valmistelua ja päätösten toimeenpanoa,  sekä säätiön muita asioita hoitamaan hallitus nimeää työvaliokunnan, jonka toimikausi on sama kuin hallituksella.

Työvaliokuntaan kuuluvat asemansa puolesta hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja heidän lisäkseen 1-2 muuta jäsentä.

10 §  Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin tarve vaatii.

Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokousasiat ja hoitaa säätiön asioita hallituksen päätösten mukaisesti.

Hallituksen kokoukset

11 §  Hallitus kokoontuu kevätkokoukseen viimeistään 15.6. mennessä ja syyskokoukseen viimeistään 15.11. mennessä sekä ylimääräisiin kokouksiin, milloin puheenjohtaja kutsuu tai vähintään kolmannes hallituksen jäsenmäärästä ilmoitettua tarkoitusta varten puheenjohtajalta sitä kirjallisesti pyytää. Puheenjohtajan on toimitettava kutsu viivyttelemättä.

12  § Varsinaiset kokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimeää sihteerin (toimikauden 1. kevätkokouksessa);

2. hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokuntaan 1-2 jäsentä (toimikauden 1. kevätkokouksessa);

3. esitetään tase, toimintakertomus ja tuloslaskelma sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta;

4. päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

5. päätetään toimenpiteistä, joihin edellisen tilikauden tilinpito ja hallinto antavat aihetta;

6. valitaan hallituksen neljän kalenterivuoden toimiajalle yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies;

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;

2. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yleisiä määräyksiä

13 §  Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai hallituksen oikeuttaman muun henkilön kanssa.

14 §  Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tositteineen on säätiön hallintoa ja hoitoa koskevien pöytä- ym. asiakirjojen ohella jätettävä helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden tarkastuslausunto on maaliskuun 15. päivään mennessä lähetettävä hallitukselle.

Oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.

15 §  Näitä sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Sääntöjen muuttamiselle on haettava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

Erinäisiä määräyksiä

16 §  Jos säätiö lakkautetaan, siirtyy sillä 31.12.1997 ollut kiinteä omaisuus alkuperäisille perustajille (Lappeenranta, Imatra, Joutseno ja Taipalsaari) niiden perustamisvaiheessa sijoittaman pääoman suhteessa ja muu lakkautusvaiheessa oleva kiinteä omaisuus säätiön toiminnassa mukana oleville kunnille siinä suhteessa kuin ne ovat kyseisen kiinteän omaisuuden hankintoja rahoittaneet sekä jäljellä olevat varat toiminnassa mukana oleville kunnille sijoitetun peruspääoman suhteessa.